Privacybeleid

Let op! Ivm Corona zijn er beperkende maatregelen van kracht, zie ons corona protocol voor de huidige regels.

AVG Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hieronder leest u wat wij als vereniging met uw gegevens doen. Meer info over de AVG.

Dit privacy reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tennis Vereniging Hoorn, hierna te noemen TVH, verwerkt van haar leden. TVH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement wil TVH heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan TVH geeft u expliciet toestemming om deze in lijn met dit privacy reglement te verwerken. U wordt geadviseerd om dit privacy reglement goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. De meest recente versie van dit privacy reglement is in te zien en te downloaden via de website van TVH: www.tvhoorn.nl.

 1. Verantwoordelijke functionaris
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van TVH, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 40625883. Het bestuur is bereikbaar via: .

 2. Welke gegevens verwerkt TVH en voor welk doel

  1. In het kader van uw lidmaatschap of door aanmelding voor een evenement of competitie worden de volgende persoonsgegevens door TVH verwerkt:
   1. voor- en achternaam;
   2. adresgegevens en eventueel een postadres;
   3. geslacht en geboortedatum;
   4. telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer;
   5. foto’s;
   6. bondsnummer KNLTB.
  2. TVH verwerkt de in sub 2.a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. uw naam, adres, geslacht en geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres en bondsnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, administratieve doeleinden en communicatie over de activiteiten van TVH;
   2. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het incasseren van de contributie en eventuele andere bijdragen en voor het uitbetalen van door u ingediende declaraties;
   3. uw pasfoto wordt gebruikt voor het maken van de KNLTB leden pas, die noodzakelijk is voor het kunnen deelnemen aan tennis evenementen;
   4. uw naam telefoonnummers en e-mailadres worden bij deelname aan een interne competitie gedeeld met de overige deelnemers aan deze competitie ten behoeve van de onderlinge communicatie;
   5. foto’s & video's, die tijdens evenementen worden gemaakt, kunnen voor promotionele doeleinden worden gebruikt op de websites van TVH, sociale media, nieuwsbrieven, folders, en dergelijke;
   6. wettelijke verplichtingen.
  3. De website van TVH, www.tvhoorn.nl, maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op de website van TVH is een uitgebreid cookiebeleid beschikbaar: https://www.tvhoorn.nl/cookiebeleid.

 3. Delen met derden
  TVH deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taken of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. TVH deelt uw gegevens met de KNLTB, de nationale bond voor tennis, en met Sportcentrum Hoorn BV, omdat TVH hier is gevestigd en gebruik maakt van de faciliteiten van het sportcentrum. TVH verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

 4. Bewaartermijnen
  TVH verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd.

 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerking

  1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft TVH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  2. De feitelijke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door Sportcentrum Hoorn en daarom heeft TVH met hen een zogenaamde verwerkingsovereenkomst gesloten. Deze is als bijlage bijgevoegd aan dit reglement. Sportcentrum Hoorn heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens een eigen privacy reglement opgesteld, dat beschikbaar is via hun website: https://www.sportcentrumhoorn.nl.

 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

  1. Via het bestuur van TVH kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het bestuur zal dit verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het bestuur.
  3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop TVH uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van TVH, via: .
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy reglement kunnen eveneens worden gericht aan het bestuur.
  5. TVH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 7. Inwerkingtreding, reikwijdte en wijzigingen

  1. Dit privacy reglement treedt in werking op 25 mei 2018.
  2. Dit privacy reglement geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het reglement te allen tijde door TVH kan worden gewijzigd of aangevuld.
  3. Alle kwesties die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens en waarin dit reglement niet voorziet, worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van TVH.

versie 1.4, 14 februari 2019


© 2020 Tennis Vereniging Hoorn

Hoofdsponsor Tennis

Bouchier Sport 2000

Hoofdsponsor Padel

Debiteuren365

TV Hoorn social:

Padel Hoorn social: