fbpx
Algemeen beleid

Artikelindex

Tennisvereniging Hoorn is een zelfstandige Tennisvereniging met als thuisbasis Sportcentrum Hoorn, Holenweg 14a te Hoorn. De verenigingsstatuten zijn per notariële acte gepasseerd op 5 juni 1990. Het huishoudelijk reglement is door de vergadering van het algemeen bestuur vastgesteld op 14 maart 1994.

TVH wordt bestuurd door een algemeen bestuur dat bestaat uit:

 1. een voorzitter
 2. een secretaris
 3. een penningmeester
 4. een vertegenwoordiger van de commissie wedstrijdtennis
 5. een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie
 6. een vertegenwoordiger van de recreatiecommissie
 7. een vertegenwoordiger van de redactie.

Dit zevental legt verantwoording af aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Het algemeen beleid van TVH is erop gericht:

 1. Het maximum aantal contributiebetalende leden te behouden om daarmee de continuïteit van de vereniging te waarborgen.
 2. Professioneel om te gaan met de tennissport. Gelegenheid te bieden toptennis te bedrijven en binnen de mogelijkheden het hoogst haalbare te bereiken.
 3. Daarnaast recreatietennis te bedrijven waarbij gezelligheid en saamhorigheid belangrijke elementen zijn.
 4. Een goede jeugdopleiding te bieden. TV Hoorn vindt het belangrijk dat individueel talent de mogelijkheden wordt gegeven zijn of haar talent te verbeteren. Met als gevolg dat TVH hier voordeel mee heeft. Naar de omgeving (regionale functie) door onze uitstekende opleiding en mogelijkheden bij onze vereniging. De prestaties komen vanzelf als wij er maar met z’n allen een zo ‘compleet mogelijke vereniging’ van maken.
 5. Omdat de individuele wensen en de gedragingen van de consument aan wijzigingen onderhevig zijn beoogt dit beleidsplan flexibel  in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Indien het aantal van 1200 leden niet wordt gehaald zullen acties worden ondernomen om het aantal leden op peil te brengen. Deze ledenwerf activiteiten zullen in overleg met Sportcentrum Hoorn en Tennisschool ALL-IN worden genomen en uitgevoerd.

Het aantal van 1200 leden is gebaseerd op het aantal beschikbare banen dat door TV Hoorn en Sportcentrum Hoorn van SC kan worden gehuurd tijdens de zomerperiode. Dit met in achtname van de norm van de KNLTB: maximaal 100 leden per verlichte tennisbaan.

Omdat het aantal leden zo hoog mogelijk gehouden dient te worden om een gezonde exploitatie te kunnen bewerkstelligen kan er geen sprake zijn van een specialistische vereniging die zich kan richten op slechts één bepaalde doelgroep met één en dezelfde behoefte. Daarom richt het beleid van TVH zich op verschillende doelgroepen die afhankelijk van hun doelstellingen en hun tennisbehoefte moeten kunnen beschikken over een tennisbaan en al dan niet over een tennisleraar met het doel zich verder te bekwamen.

Bij de beleidsvaststelling en vervolgens de uitvoering daarvan dient TV Hoorn, verder te noemen TVH, rekening te houden met de volgende vaststaande gegevens

 • TVH beschikt tijdens het zomerseizoen over de faciliteiten van Sportcentrum Hoorn, verder te noemen SC. De afspraken tussen SC en TVH zijn vastgelegd in een overeenkomst.
 • TVH maakt gebruik van de diensten van Tennisschool ALL-IN, verder te noemen TS. De afspraken tussen TS en TVH zijn vastgelegd in een intentieverklaring.
 • Daarnaast heeft TVH, gezien de functie die TVH heeft voor de regio een samenwerkingsverband met de Top Training Selectie (TTS) van TS. Hierdoor wordt gewaarborgd dat jeugdleden die meer willen trainen dan TVH kan bieden aan hun trekken komen.

Omdat TVH draait dankzij de inzet van vele vrijwilligers is, in een aparte uitgave, een vrijwilligers (personeels-) beleid ontwikkeld.

Uitvoering van beleid:
Om tot een goede uitvoering van dit beleid te komen heeft TVH de organisatie verdeeld in verschillende commissies die een gedelegeerde verantwoordelijkheid hebben van het bestuur om invulling en uitvoering te geven aan de verschillende behoeften van de geformuleerde doel-groepen. Daarnaast bestaat er samenwerkingsverbanden met SC en TS.

Communicatie:
De Redactiecommissie verzorgt de communicatie met de leden via ’t Graveltje, het clubblad van TVH. Het clubblad wordt ook gestuurd naar de adverteerders en sponsors. Daarnaast wordt er gecommuniceerd via het mededelingenbord op het Sportcentrum.

Tenslotte onderhoudt de redactie de website van TV Hoorn, zijnde www.tvhoorn.nl en zorgt voor de actualiteit hiervan waarvoor alle commissies mede verantwoordelijkheid dragen. Alle andere wederzijdse behoeften aan communicatie naar leden en naar de pers worden verzorgd in overleg met het bestuur. Dit geldt voor alle zaken TV Hoorn betreffende, ook door trainers, TS en SC.