Login
Registreer

Home

Vereniging

Activiteiten

Jeugd

Padel

Clubblad

Clubshop

Foto's

Contact

Jeugdbeleid

Versie mei 2013.

Dit jeugdbeleidsplan is tot stand gekomen in december 1996, waarna het is herzien in augustus 1998.

Door de hernieuwde samenwerking met Tennisschool ALL-IN, als gevolg van de laatste in dienst van Tennisvereniging Hoorn opererende tennistrainer, is dit plan drastisch gewijzigd per april 2006 en herzien in september 2008. Kleine herzieningen zijn toegevoegd in januari 2013.

Dit plan beschrijft de tennisopleidingsmogelijkheden die uit het samenwerkingsverband tussen TV Hoorn en Tennisschool ALL-IN zijn ontstaan, niet alleen voor jeugdleden, maar ook voor senioren die zich prestatief in de tennissport verder willen bekwamen.

Dit plan beoogt duidelijkheid te scheppen in wat TV Hoorn wil bieden en wat de leden van TV Hoorn mogen verwachten. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de volgende partijen:
 - Tennisschool ALL-IN
 - Jeugdcommissie
 - Commissie Wedstrijdtennis
 - Technische Staf
 - Algemeen Bestuur TV Hoorn


Het uitgangspunt is dat TVH in samenwerking met TS de speler ondersteunt om een bepaald doel te bereiken. De speler zelf vervult hierin echter de belangrijkste rol, want hij/zij zal zelf het te bereiken doel moeten formuleren. Aan de andere kant bekijkt en bepaalt de trainer de meetbare zaken en brengt dat in het overleg met de speler naar voren:

 • Niveau in de training, zowel technisch, tactisch, conditioneel als mentaal
 • De snelheid van de ontwikkeling en is de speler correctiegevoelig
 • Heeft de speler plezier in de sportbeoefening en straalt hij dat ook voldoende uit
 • Vindt de speler het leuk om trainingen te volgen en wedstrijden te spelen
 • Neemt de speler het initiatief om naast de trainingen een baan af te hangen en vrij te spelen
 • Neemt de speler het initiatief om aan zijn conditie te werken
 • Toont de speler voldoende discipline om het door hem zelf geformuleerde doel te bereiken
 • In verschillende van genoemde zaken kan de betrokkenheid van de ouders belangrijk zijn

Afhankelijk van de leeftijd van de speler worden de volgende meetbare punten ingebracht bij de beoordeling van de ontwikkeling van de speler. Mede wordt aan de hand hiervan een speler in een van de onderstaande selectiegroepen geplaatst. 

 • Het aantal trainingen per week
 • De inzet en het plezier tijdens de trainingen
 • Motivatie en mentale kracht van de speler
 • In hoeverre is de speler correctiegevoelig
 • De resultaten in toernooien en bij de competitie
 • Het aantal toernooien per jaar
 • De deelname aan door TVH georganiseerde evenementen
 • De ontwikkeling van de actuele rating (speelsterkte)
 • De positie op de Nationale Jeugdranglijst, Nationale senioren ranglijst, of ITF ranglijst.

Om in aanmerking te komen voor één van de selectiegroepen zou per leeftijdsgroep toch minimaal het volgende bereikt moeten zijn. Dit schema kan per individu afwijken, afhankelijk van bovengenoemde criteria. Zoals de titel al zegt is dit een jeugdbeleidsplan en als een speler eenmaal de leeftijd van 19 jaar bereikt heeft (dus ouder dan 18 jaar) dan komt hij/zij niet meer in aanmerking voor de subsidie van de selectie.

Dat wil niet zeggen dat er niet met de selectie groepen mee getraind kan worden en verder gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de speler. Het is juist van belang dat de oudere spelers ook doorwerken aan hun ontwikkeling. Dit kan zowel individueel alsook in samenwerking met de selectiespelers.

    minimaal aantal lessen
per week
minimaal aantal tenniscontacten
per week
minimaal aantal toernooien
per jaar
minimale speelsterkte
Jongste beginners Pupillen 5 jr. 1 2 2 9
6 jr. 1 2 2 9
7 jr. 2 3 2 9
8 jr. 2 3 3 8
Oudere beginners Junioren 9 jr. 2 3 3 8
10 jr. 2 3 5 8
11 jr. 2 4 5 7
12 jr. 2 4 6 7
13 jr. 2 4 6 6
14 jr. 2 4 6 6
  15 jr. 2 4 6 5
16 jr. 2 3 6 5
17 jr. 2 3 6 4
18 jr. 2 3 6 3

Schematisch ziet de opbouw qua leeftijd en qua kwaliteit er als volgt uit:
Schematische opbouw

I. Jongste beginners t/m 8 jaar (kweekvijver)
begeleiden, stimuleren en de beginselen van de tennissport spelenderwijs bijbrengen. Dit gebeurt door minimaal 2 tenniscontacten per week. De mogelijkheden hiervoor zijn:

  1. Training in een groep van 4 of 8 kinderen met tennisleraar
  2. Wekelijkse deelname aan limonadetennis tijdens het zomerseizoen.
  3. Tijdens de zomer eenmaal per week gewenst met een tennismaatje vrij te tennissen.

Bovendien wordt er aan minimaal twee toernooien deelgenomen en aan de clubkampioenschappen.
De trainer legt de ontwikkelingen vast en zorgt ervoor dat hiervan eens per seizoen een schriftelijke rapportage per post aan de ouders/verzorgers wordt toegestuurd. Indien wenselijk kan hierop een gesprekje worden aangevraagd.

Uit deze kweekvijver wordt na verloop van tijd een selectie gemaakt van kinderen die kunnen doorstromen naar prestatief tennis. Deze groep krijgt gescheiden training van de overige groepen, doch qua inhoud en frequentie voorlopig nog op dezelfde wijze.

II. Jeugd van 9 jaar en ouder
In feite dezelfde aanpak als bij de kweekvijver t/m 8 jaar, d.w.z. het bijbrengen van de tennissport. Van deze iets oudere kinderen mag al iets meer inzet en motivatie worden verwacht, hoewel dat niet alleen van de leeftijd afhangt.

Ook minimaal 2 tenniscontacten per week:

  1. Training in een groep van 4 of 8 kinderen met tennisleraar
  2. Wekelijkse deelname aan limonadetennis tijdens het zomerseizoen
  3. Tijdens de zomer eenmaal per week gewenst met een tennismaatje vrij te tennissen.

Bovendien wordt er aan minimaal twee toernooien deelgenomen en aan de clubkampioenschappen.
De trainer legt de ontwikkelingen vast en zorgt ervoor dat hiervan eens per seizoen een schriftelijke rapportage per post aan de ouders/verzorgers wordt toegestuurd. Indien wenselijk kan hierop een gesprekje worden aangevraagd.

III. Recreatief
In feite wordt deze beslissing pas genomen als, in overleg met alle betrokkenen, is komen vast te staan dat een kind niet verder in aanmerking komt voor begeleiding en/of selectietraining.

Deze jeugdleden kunnen zich natuurlijk wel altijd opgeven voor tennislessen, al of niet per groep, en zijn ook altijd vrij om zich als team op te geven voor de competitie. De desbetreffende commissies zijn verantwoordelijk om de plaatsing via de KNLTB tot stand te brengen.

IV. Prestatief
Hierin komen de kinderen die tijdens de selectieperiode van één of twee kalenderjaren blijk hebben gegeven van een goede techniek en waarvoor toekomstperspectieven aanwezig zijn voor verdere doorgroeimogelijk-heden in de tennissport.

Gezien de functie die TVH heeft voor de regio is TVH een voorstander van, en heeft derhalve een samenwerkingsverband met de Top Training Selectie (TTS) van TS. Hierdoor wordt gewaarborgd dat jeugdleden die meer willen trainen dan TVH kan bieden aan hun trekken komen.

Opgemerkt wordt dat het verkrijgen van het predikaat A-selectie of B-selectie of Recreatief niet betekent dat men uitsluitend traint met leden met datzelfde predikaat. De samenstelling van de A-selectie wordt ieder halfjaar bekeken, en wel in januari en in juli; de samenstelling van de B-selectie wordt één keer per jaar onder de loep genomen en wel in juli.


De groep Prestatief is verdeeld in een A- en een B-selectie:
Van de A-selectie wordt verwacht dat zij intensief met hun tennissport bezig zijn en dat zij al een behoorlijk niveau hebben bereikt of dat zijn daarin op korte termijn kunnen groeien. De hoofdtrainer en de technische staf hebben hierin het beslissende woord. In principe staat dit los van de leeftijd.

De instroom komt:

  1. direct uit de oudere junioren.
  2. uit de selectie prestatief.
  3. eventuele ‘laatbloeiers’ uit de groep recreatief. 
  4. nieuwe leden, die elders op dit (hoge) nivo niet aan hun trekken komen.

De trainingen vinden plaats per groep van 4 of 8 personen. Eventuele individuele trainingen zijn uiteraard welkom.
Iedereen is elke week minimaal 4 keer met hun sport en hun conditie bezig, t.w.:

  1. Tweemaal per groep van 4 of 8 
  2. Minimaal eenmaal per week vrij tennissen.
  3. Conditietraining. (basistraining).

De trainer legt de individuele ontwikkelingen schriftelijk vast en deze worden gerapporteerd in de maanden januari en juli aan de speler/speelster en/of aan de ouders/verzorgers. Indien gewenst is een gesprek daarover altijd mogelijk. Het initiatief voor dit laatste ligt in principe bij de speler en/of de ouders/verzorgers. Ten behoeve voor de A-selectiespeler wordt voor ieder één keer per jaar een PERSOONLIJK ONTWIKKELINGS PLAN  (P.O.P.) opgesteld. Dit plan wordt ieder jaar herzien en met het kind en ouders besproken.

De leden in deze groep doen verplicht mee aan de zondagcompetitie en verplichten zich tot het dragen van sponsorkleding. Bovendien wordt aan verschillende toernooien meegedaan. Een advies hiervoor komt van de trainer.

Indien achteraf wordt besloten niet deel te nemen aan de competitie, wordt geen subsidies verleend. 

Opmerkingen m.b.t. de A-selectie:

  1. Voor de leden die tot deze doelgroep behoren, kan het doel slechts zijn dat het hoogst haalbare in wedstrijdtennis wordt bereikt. Onder het hoogst haalbare wordt bedoeld het bereiken van de hoogste competitievorm in teamverband. In Nederland betekent dit het spelen met een verenigingsteam in de landelijke eredivisie van de KNLTB.
  2. Dat hiermee de basis wordt gelegd voor individuele spelers te groeien naar mogelijk internationaal toptennis is geen doel op zich, maar zou het gevolg kunnen en moeten zijn van de inzet en fysieke mogelijkheden van de individuele sportvrouw of -man en de geboden faciliteiten bij TVH.
  3. Het is niet de ambitie van TVH dit hoogst haalbare binnen eigen geledingen te kunnen bereiken, wel wil TVH de basis bieden om dit voor haar leden te kunnen bereiken.
  4. Afspraken met de spelers kunnen alleen worden gemaakt met en/of onder toezicht van de technische staf van TVH in overleg met de leraar van TS.
  5. Spelerscontracten worden opgesteld en ondertekend door beide partijen.
  6. Het uitgangspunt is dat jonge ‘eigen’ spelers de gelegenheid wordt geboden aan deze faciliteiten deel te nemen. Onder eigen spelers wordt in dit kader bedoeld leden van TVH die zich hiertoe aanmelden en over de juiste capaciteiten beschikken. Zij dienen over een ruime mate van inzet en motivatie te beschikken en bereid te zijn in de doelstellingen te willen investeren.
  7. De beoogde doelen dienen bereikt te worden door middel van gerichte scouting en training van eigen geselecteerde jeugd.
  8. Binnen een groep of team geldt het principe van gelijke rechten en plichten. Dus dient de totaliteit van de faciliteiten ongeveer gelijk te zijn. Iemand die veel in zijn of haar tennis investeert mag iets meer krijgen. In het belang van de vereniging kan van dit standpunt worden afgeweken.
  9. Goede uitvoering van de doelstellingen zal een positieve uitwerking hebben voor de vereniging waardoor mogelijk tennissers worden aangetrokken uit de omgeving. Indien zij, na een screentest door de tennisleraar, lid worden van TVH behoren ook zij tot de eigen spelers.
  10. Om een goede voorbeeldfunctie te kunnen vervullen zal het soms noodzakelijk zijn, al dan niet tijdelijk, in spelers van buiten te investeren waar jeugdspelers zich mee kunnen identificeren en waaraan zij zich kunnen optrekken. Deze spelers die een trekkersrol vervullen om de jeugd onder zich de goede weg te wijzen dienen een positieve uitstraling te hebben op de jonge talenten. De keuze van deze trekkers is van essentieel belang waarbij het mentale aspect de boventoon dient te voeren naast een goede tennistechniek en tennistactiek.

Voor de B-selectie wordt verwacht dat zij behoorlijk met hun tennissport bezig zijn en daarin nog kunnen en willen groeien. De hoofdtrainer en de technische staf hebben hierin het beslissende woord. 
De trainingen vinden plaats per groep van 4 of 8 personen. Iedereen is elke week minimaal 3 keer met hun sport en hun conditie bezig, t.w.:

  1. Eenmaal per groep van 4 of 8
  2. Minimaal eenmaal per week vrij tennissen.
  3. Conditietraining. (basistraining) is zeer wenselijk

De trainer legt de individuele ontwikkelingen schriftelijk vast en deze worden eenmaal per kalenderjaar in juni/juli aan de speler/speelster en/of aan de ouders/verzorgers gerapporteerd. Indien gewenst is een gesprek daarover altijd mogelijk. Het initiatief hiervoor ligt in principe bij de speler en/of de ouders/verzorgers. De leden in deze groep kunnen meedoen aan een competitievorm. Bovendien wordt aan verschillende toernooien meegedaan. Een advies hiervoor komt van de trainer.

Om een goede voorbereiding te treffen voor de competitie is het voor competitiespelers verplicht om minimaal tweemaal per week te trainen in verenigingsverband.

Dit besluit is genomen omdat het op grond van ervaringen inmiddels is gebleken dat een goede voorbereiding in teamverband van essentieel belang is voor een goede voortgang vóór, tijdens en ná de competitie. Het bestuur is van mening dat het zeer wenselijk is, voor een goed prestatieniveau in club- c.q. competitieverband, te trainen in teamverband. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er een goede band bestaat tussen de leden die uitkomen voor onze vereniging en dat ze elkaar goed leren kennen op en rond de tennisbanen. Het samen optrekken tijdens de wintermaanden tijdens de wekelijkse trainingen is hierbij een belangrijk element. Dit los van het feit of vooraf al exact de samenstelling van de teams duidelijk is.

In dit kader is het zeer wenselijk dat als competitie gespeeld wordt bij TVH ook alle trainingen gevolgd worden bij TS. Een uitzondering kan worden gemaakt mits daartoe de speler/speelster of diens ouders/verzorgers tenminste één maand voor aanvang van een trainingsseizoen een verzoek indient bij TS, die dit verzoek in overleg met TVH beoordeelt. Onder ‘alle trainingen’ wordt verstaan tennistechnische, tactische, conditionele en mentale trainingen.

Leden van TVH deel uitmakend van de A of B selectie wordt toegestaan te trainen ook in TS verband dat buiten de verenigingsgrenzen plaatsvindt, mits het een en ander niet strijdig met de TVH belangen. 

De hoofdtrainer onderscheidt, in opdracht van TS en TVH, een verschillende benadering van de diverse groepen:

  1. A-selectie
  2. B-selectie
  3. Recreatief

De aandacht die de jeugdleden buiten de baan van hem krijgen verschilt in grote mate.

De hoofdtrainer is regelmatig ‘opvallend’  aanwezig bij open toernooien en clubkampioenschappen op het eigen park; hierbij dient gedacht te worden aan:

  1. de finales van de clubkampioenschappen
  2. de finale dag van de Hoorns Open en het Karsten Jeugdtoernooi
  3. overige wedstrijden bij bovengenoemde toernooien. 

Bovendien zal de hoofdtrainer aanwezig zijn bij:

  1. het finale weekend van de Districts Jeugd Kampioenschappen indien er leden van TVH spelen.
  2. het winterjeugd-circuit van de KNLTB indien er jongelui van TVH aan deelnemen
  3. K-toernooien in de kerstvakantie indien hier door jeugdleden van TVH aan wordt deelgenomen
  4. een aantal van de zeven competitiezondagen

Tijdens zijn aanwezigheid zal zijn aandacht vooral uitgaan naar de jongelui die het predikaat ‘A-selectie’ toegewezen hebben gekregen. In mindere mate zal zijn aandacht uitgaan naar de jeugd van de ‘B-selectie’ terwijl de jeugd van de groep ‘Recreatief’ deze aandacht niet zal krijgen.

Deze verdeling van de mate van zijn aandacht zien we ook terug bij:

  1. de lessen die hij eventueel verzorgt op het tenniskamp van TVH
  2. de gesprekken die hij voert met ouders en/of jeugd inzake de tennisontwikkeling. 

Tijdens de competitie kan er op een avond een “captainsoverleg” zijn. Ieder competitieteam dat bestaat uit selectiespelers is verplicht op een dergelijke avond een vertegenwoordiger af te vaardigen. De totstandkoming en voortgang van dit captainsoverleg is een taak voor ALL-IN en de technische staf. De verplichte deelname aan dit captainsoverleg is een nieuw onderdeel in toekomstige contracten. 

Van de A- én de B-selectieleden wordt verwacht dat zij voorafgaand aan een toernooi en na afloop van een toernooien per e-mail aan de hoofdtrainer melding te maken van het voornemen om aan het toernooi deel te nemen c.q. de speeldagen en tijden door te geven en resp. de resultaten door te geven. 

Voorwaarden voor deelname aan de selectie:

  1. De periode waarover deze afspraken gelden, loopt van 1 april t/m 31 maart.
  2. De selectiespeler dient lid te zijn van TV Hoorn en is als zodanig lid van de KNLTB.
  3. De selectiespeler zal op alle speeldagen van de KNLTB-voorjaarscompetitie beschikbaar zijn om namens TV Hoorn deel te nemen aan het competitieteam, waarin de trainer de selectiespeler heeft ingedeeld.
  4. TV Hoorn garandeert een plaats binnen een competitieteam in de klasse welke de trainer bepaalt.
  5. De selectiespeler zal deelnemen aan de zomer- en wintertrainingen welke onder leiding van de door TV Hoorn aangestelde trainer(s) worden gegeven.
  6. Het aantal trainingen per week en de groepsgrootte is in overleg te bepalen, doch zal minimaal 2 maal per week zijn.
  7. De selectiespelers worden geacht alle trainingen te volgen bij TV Hoorn (ALL-IN). Dit in het kader van de planning en van de teamgeest. In enkele gevallen zijn uitzonderingen in overleg mogelijk, zoals bondstrainingen georganiseerd door de KNLTB.
  8. Selectiespelers zijn verplicht deel te nemen aan de door TV Hoorn georganiseerde open toernooien, zijnde (afhankelijk van de leeftijd en afhankelijk van het advies van de trainer) de seniorentoernooien in januari en juni  en het open jeugdtoernooi in juli. Indien hiervan afgeweken wordt kan dit alleen na overleg met de trainer.
  9. Het naleven van de kledingcode ingeval TV Hoorn kleding beschikbaar heeft gesteld.
  10. De trainer stelt de trainingsgroepen samen en kan daarin wijzigingen aanbrengen indien hij dit nodig acht.
  11. De lesgelden worden gefactureerd en geïnd door Tennisschool All-In
  12. De lesgelden worden jaarlijks herzien, en bekend gemaakt als bijlage van het inschrijfformulier voor de trainingen.
  13. Voor het volgen van de trainingen geldt het parkreglement van de vereniging.

Hiertegenover biedt TV Hoorn naast de faciliteiten de A- en B-selectieleden een subsidie met het doel de doelstellingen dichterbij te brengen. Deze subsidie zal achteraf, na het zomerseizoen, worden uitgekeerd als aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

De hoogte van deze subsidie wordt jaarlijks per spelersgroep vastgesteld en wordt telkens apart gecommuniceerd.


 KLEDINGCODE TV Hoorn

Je hebt van TV Hoorn een kleding ontvangen. Dit is mogelijk door: 

 •  de bijdrage van een aantal sponsors, die dat niet doen omdat ze je zo aardig vinden, maar om er iets voor terug te krijgen en
 • dankzij de inspanningen van TVH vrijwilligers.

Wat mogen de sponsors van ons verwachten:

 • Dat de prestatieve competitiespelers van TV Hoorn de kleding met de logo’s dragen en netjes houden.
 • Dat wij reclame maken op het park.
 • Dat wij reclame maken in het clubblad en op de website.

Wanneer draag je deze kleding:

 • Je draagt de kleding tijdens alle competitiedagen, uit en thuis.
 • Je draagt de kleding tijdens alle toernooiwedstrijden uit en thuis.

Wanneer draag je deze kleding NIET:

 • Tijdens je trainingen.
 • Tijdens andere activiteiten die niets met tennis te maken hebben.

Wat spreken we verder af:

 • De kleding is bedoeld om 3 jaar mee te gaan.
 • Onderhoud de kleding goed door het niet te heet te wassen (met de moderne wasmiddelen is een tikkie terug op 30° voldoende!).
 • Als de maat niet meer goed is, (niet door krimping, maar doordat je zelf nog bent gegroeid) geef je dat aan de technische commissie door en zorgen wij voor nieuwe kleding voorzover mogelijk.
 • Als je geen lid meer bent van TV Hoorn lever je de kleding weer netjes gewassen in.
 • Als je geen onderdeel meer uitmaakt van de prestatieve groep van TV Hoorn lever je de kleding weer netjes gewassen in.
 • Als er per ongeluk iets met de kleding is gebeurd geef je dat aan de technische commissie door. Dan zorgen we samen voor een oplossing.  

Tenslotte:
De bedrukking op de kleding voldoet niet voor de volle 100% aan de reclamecode van de KNLTB. Het zou heel misschien een keer kunnen gebeuren dat er bij een uit–wedstrijd een scheidsrechter is die bezwaar maakt tegen het dragen van deze kleding omdat hij vindt dat er teveel bedrijfslogo´s op zitten. In dit geval trek je de polo uit en trek je een onbedrukt T–shirt of onbedrukt poloshirt aan. Dus zorg ervoor dat je altijd een blanco shirt in je tas hebt. 

Als je nog oude kleding hebt die in het verleden door TV Hoorn is verstrekt kun je die blijven afdragen tijdens je training of tijdens andere activiteiten. Maar niet meer tijdens tenniswedstrijden.  


GEDRAGSCODE TV Hoorn
TV Hoorn streeft na om een vereniging te zijn waar het goed toeven is. Waar iedereen (speler of niet-speler, lid of bezoeker) zich op zijn of haar gemak voelt. 

 • We gaan positief met elkaar om en daarom
  • Helpen we elkaar
  • Lachen we elkaar niet uit
  • Hebben we respect voor anderen en voor onszelf
  • Blijven we van andermans eigendommen af
 • Volwassenen worden verzocht met ‘enige afstand’ de kinderen te begeleiden
  • Bij oudere jeugd wordt zelfstandigheid nagestreefd
 • Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden te coachen
  • Bij toernooienwedstrijden mag er nooit gecoached worden
  • Coaching is slechts toegestaan door een officiële teambegeleider, indien hij/zij zich als zodanig heeft voorgesteld, alleen tijdens competitiewedstrijden en alleen tijdens de wissel van speelhelft en vanaf een toegewezen coach-plaats
 • Aanmoedigen mag, tenzij op een rustige en voor de tegenstander geen hinderlijke wijze.
 • Wij streven goed gedrag na, daarom is
  • Schuttingtaal, gevloek en overdreven gemopper niet toegestaan
  • Gooien met tennisracket of ander misbruik op de tennisbaan niet toegestaan
  • Gebruik van mobiele telefoons op de baan niet toegestaan
 • Spelers en niet-spelers dienen op en rond de banen van onze vereniging de aanwijzingen van baancommissarissen, wedstrijdleiders, trainers, bestuurs-leden en medewerkers van het Sportcentrum op te volgen.

U kunt de gehele tekst ook als PDF downloaden via onderstaande link :

pdf TV Hoorn Jeugd beleid (449 KB)